Ubytovací řád

Na roubence nám velmi záleží, a proto vás prosíme, abyste se k ní a veškerému jejímu vybavení chovali ohleduplně a s opatrností. Provozní řád je umístěn v prostorách roubenky. Hosté jsou povinni si tento řád poctivě přečíst, za škody způsobené v případě neznalosti tohoto řádu, nebude brán zřetel.


Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 1. Pobyt je možný po řádné rezervaci termínu, začíná vždy dnem nástupu od 15:00 hodin a končí v poslední den pronájmu do 10:00 hodin, při nedodržení této doby, bude hostům účtována částka za další den pobytu (po dohodě je možná změna). Roubenka se pronajímá nejčastěji na týden (od neděle do neděle), dále je ubytování možné nejméně na tři noci. S hosty roubenky se uzavírá smlouva o ubytování, kterou majitel zasílá na e-mail spolu s rezervací.
 2. Hosté smí užívat roubenku pouze pro rekreační účely.
 3. Hosté jsou povinni na začátku pronájmu zkontrolovat nemovitost a její veškeré vybavení, jejich stav, funkčnost a případné nedostatky ihned nahlásit majiteli. V případě, že dojde ke škodám v průběhu doby trvání nájmu, jsou povinni toto bezodkladně nahlásit majiteli.
 4. Při příjezdu se hosté prokážou platným dokladem totožnosti a zapíší se do knihy hostů (jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, číslo dokladu). Zapsat se musí všechny osoby, které budou roubenku využívat. Návštěvy jsou možné, pouze po dohodě s ubytovatelem. Hosté nesmí přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě nebo svým jednáním umožnit počet ubytovaných osob navyšovat.
 5. Při ubytování sdělí ubytovatel potřebné informace k převzetí celého objektu. Předá klíče od hlavní budovy roubenky spolu s čipem, klíčem od kůlny a dálkovým ovládáním k otevření vjezdové brány. Při zrátě klíčů, čipu k zabezpečení či dálkového ovládání hosté zaplatí škodu 2.000 Kč.
 6. Majitel je povinen před nástupem na ubytování učinit všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví hostů. Nenese při běžném provozu odpovědnost za škody na jejich zdraví. Majitel je povinen předat roubenku řádně uklizenou a nachystanou.
 7. K roubence je možné přijet vozidly a parkovat na určeném místě (parkoviště na zahradě pro 3 vozidla). Vjezd je zajištěn bránou na dálkové ovládání. Hosté jsou povinni vždy bránu řádně uzavřít.
 8. Hosté jsou povinni dodržovat noční klid od 22:00 – 7:00 hodin a vyvarovat se činnosti, které budou narušovat okolí.
 9. Ubytovatel/majitel je oprávněn provést náhodnou kontrolu užívání objektu v souladu s ubytovacím řádem, kdykoliv během pobytu po předchozím oznámení.

Způsob platby za ubytování

 1. Hosté zaplatí před nástupem na ubytování celkovou cenu za ubytování. Cena je účtována včetně rekreačního poplatku obci. Hradí se 50 % z celkové částky ubytování při vytvoření objednávky, druhou polovinu (zbývajících 50 %) jsou hosté povinni uhradit nejdéle 14 dnů před nástupem na ubytování na účet pronajímatele: 287335544/0300. V případě pozdější rezervace platí hosté celou částku ihned.
 2. V den nástupu při podpisu smlouvy o ubytování zaplatí hosté hotově vratnou kauci v hodnotě 5.000 Kč. Kauce je po skončení pobytu vratná v plné výši v případě, že nedojde ke škodě na zařízení nebo celého objektu (roubenka, zahrada, kůlna, letní kuchyně). Přesáhnou-li hosté škodu ve výši kauce, jsou povinni uhradit tuto škodu v plné výši na místě před odjezdem. Hosté jsou zodpovědní i za škodu svěřených osob (děti).

Vybavení roubenky a jeho používání

 1. Hosté jsou povinni se v roubence přezouvat.
 2. Při vstupu do roubenky jsou hosté povinni vypnout čipem systém proti krádeži. Při každém odchodu jsou hosté povinni řádně objekt zajistit, vypnout spotřebiče (vyjma chladničky), uzavřít vodovodní kohoutky, zapnout čipem systém proti krádeži (musí být zavřená všechna okna i dveře).
 3. Majitel neodpovídá za krádež majetku, věcí vnesených hostem do roubenky, peníze, cenné věci. Dále neodpovídá za vozidla a věci ubytovaných hostů ponechané ve vozidlech, areálu zahrady a v kůlně.
 4. Kuchyň je vybavena veškerým vybavením potřebným k vaření (nádobí, příbory, kávovar, varná konvice, toustovač, elektrická trouba, varná deska, chladnička, myčka). Věcmi potřebnými k udržování čistoty (prostředek na nádobí, tablety do myčky, utěrky). Dále odpadkové koše (směsný, bio), před roubenkou se nachází popelnice na odpad – směsný, BIO (mimo zimu) a v kůlně jsou umístěny kontejnery na papír, plasty a sklo. Prosíme hosty o třídění odpadu.
 5. Hosté jsou povinni veškeré spotřebiče používat dle pokynů (návody ke spotřebičům jsou uloženy v knize pro hosty spolu s ubytovacím řádem), udržovat čisté a po skončení používání vždy vypnout.

Roubenka nabízí k zapůjčení:

A v celém objektu je přísně zakázáno:

Z hygienických důvodů bohužel nemůžeme ubytovávat také vaše domácí mazlíčky. Proto pejskům, kočičkám a dalším zvířátkům je do roubenky vstup zakázán.

Úklidové pomůcky (technická místnost) jsou součástí prostor roubenky. Hosté jsou povinni zde udržovat pořádek a čistotu v celém objektu.

K roubence náleží:

Bezpečnost a povinnosti hostů

 1. Manipulovat s ohněm smí hosté pouze v kachlových kamnech – po řádném zaučení ubytovatelem a dodržení všech bezpečnostních pravidel. Dále hosté mohou manipulovat s ohněm v letní kuchyni – pouze v grilu. Hosté nesmí manipulovat s ohněm v jiných místech, než je určeno (zákaz otevřeného ohně mimo gril). Dřevo určené k topení se nachází za kůlnou.
 2. Prosíme, pomozte nám šetřit životní prostředí, šetřete vodou, zhasínejte, nepřetápějte, nenechávejte dlouho otevřená okna a dveře. Roubenka je vytápěna centrálním plynovým kotlem, teplota se reguluje pomocí termostatu.
 3. Hosté jsou povinni dodržovat požární poplachovou směrnici, která je umístěna v prostorách roubenky. V případě vzniku požáru je každý povinen uhasit požár instalovaným hasicím přístrojem umístěným v technické místnosti roubenky a provést nutná opatření k zabránění šíření požáru, pokud je to možné. Neprodleně pak ohlásit vznik požáru, resp. přivolat pomoc pohotovostních služeb dle požárních směrnic. Každý je však povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu požáru. Roubenka je vybavena kouřovým čidlem.
 4. Hosté jsou povinni nenechávat bez dozoru svěřené osoby, zejména děti. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti na zahradě (koupací jezírko, letní kuchyň). V případě úrazu hosta, nemoci je nutné neprodleně informovat majitele roubenky. Ten je pak nápomocen poskytnutí lékařské pomoci.
 5. V zimě jsou hosté povinni udržovat přístupovou cestu. Potřebné věci (pluh, koště a lopata) jsou v kůlně. Majitel není zodpovědný za případné vzniklé úrazy.
 6. Hosté jsou povinni uhradit případnou škodu vzniklou na celém objektu a jejím vybavení, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za pronájem po celou dobu, po kterou bude nemovitost nebo její část vyřazena z provozu. Tato povinost se vztahuje i na svěřené osoby. Za způsobené škody v době pobytu v roubence, na roubence, kůlně, letní kuchyni nebo přilehlých prostorách zahrady odpovídají hosté v plném rozsahu.
 7. Hosté jsou povinni dodržovat ubytovací řád v celém rekreačním objektu. V případě porušení, má majitel právo neprodleně smluvní poměr zrušit bez nároku na vrácení peněz za ubytování.

Storno podmínky

Hosté jsou oprávněni odstoupit od smlouvy. V takovém případě náleží pronajímateli odškodné/storno poplatek ve výši uhrazené zálohy. V případě, že hosté ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemají nárok na jakoukoliv náhradu. Při odstoupení od potvrzené objednávky ubytování, jsou hosté povinni zaplatit storno poplatky ve výši:

Za okamžik odstoupení se považuje den doručení dokladu o zrušení objednávky majiteli roubenky.

V případě, že hosté nedorazí a neobsadí předem objednanou chalupu do 24 hodin od rezervovaného počátku pobytu, nevracíme uhrazenou částku za ubytování a pobyt se ruší bez náhrady. Pobyt bez náhrady neplatí v případě, že hosté o pozdějším nástupu na pobyt s předstihem telefonicky nebo e-mailem upozornění.

Majitel má právo odstoupit od smlouvy o ubytování v případě výskytu objektivních závažných příčin, jako jsou živelné katastrofy, havárie apod., které znemožňují provozování objektu. V takovém případě se vrací zaplacená záloha.

Odjezd z roubenky

Před ukončením pronájmu jsou hosté povinni vyčkat na příchod ubytovatele a provést řádné předání objektu. Hosté jsou v den odjezdu povinni provést běžný úklid objektu. Ubytovatel provede kontrolu stavu roubenky, kůlny, letní kuchyně a venkovních prostor. V případě znečištění celého objektu nad rámec běžného znečištění, bude z kauce stržen poplatek 2.000 Kč za ztížený úklid.

Děkujeme vám a přejeme příjemný a ničím nerušený pobyt.

Ve Svratce dne 1. 11. 2019
Manželé Štěpánovi

Roubenka Štěpánka s.r.o.
Hlavní 6
592 02, Svratka
IČ: 07947356

Pro více informací nás kontaktujte